“Održavanje stabilnosti i konkurentnosti kompanije ‘Alumina’ u interesu i Republike Srpske”

Uspješno poslovanje kompanije „Alumina“ iz Zvornika ima presudan značaj za funkcionisanje regije Birač i Republike Srpske, za zaštitu interesa radnika, njihovih plata i standarda, te zaštitu dobavljača, komitenata i drugih subjekata, kaže direktor Sektora za ekonomiku i finansije u ovoj kompaniji Vladimir Krstić.

U intervjuu za jutjub kanal „Alumina info“, Krstić je  istakao da je održavanje stabilnosti kompanije „Alumina“ naročito u interesu Republike Srpske koja ima presudan uticaj u zaštiti državnog kapitala i naglasio da se stabilnost kompanije presudno odnosi i na poslovanje kroz ispunjavanje svih standarda, uslova, kriterija, rokova, namirivanja svih obaveza, kao i kroz investicije kojima se uspješno širi na nova tržišta.

On je dodao da se uspješnim poslovanjem učvršćuje pozicije kompanije, povećava njena tržišna  vrijednost, odnosno vrijednost samog bilansa uspjeha i konačno zaštita interesa povjerilaca Fabrike glinice „Birač“ u stečaju, koji su titulari određenih potraživanja i koji očekuju u određenom momentu njihovo namirenje.

Očekujući očuvanje renomea fabrike na svim poljima i kapitalizovanje tog renomea, Krstić je rekao da će aktuelna kriza u svijetu neminovno dovesti do toga da će tržišni procesi u ovoj oblasti smanjiti broj konkurenata kompanije u svim parametrima.

„Time je ova kriza jedna od šansi za fabriku da se dodatno pozicionira na svim tržištima na kojima je prisutna, da osnaži svoju poziciju i da dobije još neka nova tržišta, pogotovo u geografskom dijelu Evrope na kojem je manje prisutna, što je kratkoročni plan fabrike“, rekao je Krstić.

Govoreći o poslovanju u narednom periodu, Krstić je rekao da se očekuje pozitivno poslovanje uprkos svim iskušenjima koje fabrika trenutno ima, dodavši da se ne očekuju promjene, osim cijena ulaznih sirovina, čiji bi trend povećavanja  aktuelizovala rizik od urušavanja samog sistema dobijanja  periodičnog bilansa uspjeha.

„I pored toga što cijene imputa i dalje nisu stabilne, očekuje se da će završetak ove poslovne godine, vjerovatno, biti na nivou prošle u smislu kontinuiteta same dobiti u bilansu uspjeha, kao i pozitivan poslovni rezultat“, ocijenio je Krstić.

On je naglasio da je dalji trend namirivanja svih obaveza koje kompanija generiše u svom redovnom poslovanju, uz nesmetan tok investicija,  definisan planom investicija na početku godine, uz malo kašnjenje, ali uz održavanje trenda svih investicija i njihove realizacije u novčanom toku koji je planiran.

Prema njegovim riječima, kompanija očekuje mogućnost planiranja 2023. godine na nivou koji  je bolje definisan nego 2022. godine, tačnije druge polovine ove godine, kao i mogućnost ostvarivanja svih procesnih planova koje je fabrika napravila i u održavanju investicija i u odnosu prema svim komitentima.

Ističući da su realizovane investicije snažan doprinos stabilnosti kompanije, Krstić je rekao da su investicije prvenstveno bile bazirane u proizvodnju novih proizvoda i njihovo operativno puštanje u rad, odnosno u proces proizvodnje i prodaje što je bilo neophodno da bi fabrika došla u stabilnu poziciju.

„Berzanski proizvodi koji su bili karakteristika fabrike u ranijem periodu su za sebe imali veliku izvjesnost u promjeni trendova ciklusa i sezona za nepovoljno kretanje cijene koštanja, odnosno stvaranje bilansa uspjeha i same realizacije berzanskih proizvoda gdje su marže po prirodi stvari male i gdje je mogućnost ulaska u negativno mjesečno poslovanje  ili  u negativni mjesečni bilans uspjeha bila i više nego izvjesna“, rekao je Krstić.

Krstić je istakao da su investicije dovele do promjene gotovih prizvoda sa većom maržom, a  koji nisu komoditi proizvodi, odnosno nisu bazični proizvodi, doveli do toga da „Alumina“ ima stabilnost, izvjesnost, predvidivost svog bilansa uspjeha na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou i da ima mogućnosti investiranja u dalji razvoj sa ciljem održavanja svoje ključne pozicije širenja uticaja i renomea kod svojih komitenata, prvenstveno kod strateških partnera.

„Planirene investicije bile su nužne sa aspekta srednjoročne i dugoročne održivosti same fabrike i njenog poslovanja koje u datim okolnostima imamo, tako da bi bez investicija fabrika bila vrlo vjerovatno u situaciji da nema ni likvidnost a ni solventnost, što se u  ranijem periodu dešavalo vrlo često“, rekao je Krstić.

Govoreći o poslovanju kompanije „Alumina“, Krstić je rekao da je 2022. atipična poslovna godina u kojoj je plan proizvodnje, kao i ostali parametri koji su definisani u prvoj polovini godine, gotovo u potpunosti ostvareni sa izuzetkom „skakanja“ cijena lužine i zemnog gasa.

On je pojasnio da ima situaciju da promjena cijena imputa, koja je materijalna u planovima fabrike, mora da rezultira promjenom cijena nekih gotovih proizvoda, što znači nova  pregovaranja sa većinom kupaca, gdje, obzirom na objektivne okolnosti, postoje određena razumijevanja kod komitenata, ali se nailazi i na određeni pritisak na poziciju cijena koje  „Alumina“ ostvaruje.

„Bilansi za prvih šest mjeseci ove godine su takvi da ‘Alumina’ posluje pozitivno, da i dalje ima trend izmirivanja svih obaveza u roku dospijeća, te da banke, dobavljači i svi komitenti nemaju situaciju da postoji bilo kakvo kašnjenje“, rekao je Krstić.

Krstić je naglasio da druga polovina godine nosi određenu neizvjesnost u smislu da „Alumina“ ne može za cijelih šest mjeseci definisati cijenu osnovnih sirovina koje materijalno utiču na cijenu koštanja fabričkih proizvoda, tako da se zbog toga, u suštini,  bilansi prave mjesec za mjesec, dok planiranje za kraj godine u ovom trenutku nije relano.

„Ipak, prolazno  vrijeme na 31. avgust, iako nemamo obračun proizvodnje urađen, već se znaju osnovni obrisi rezultata, tako da ‘Alumina’ uprkos svim okolnostima koje ima i objektivno i globalno posluje na mjesečnom bilansu uspjeha i dalje pozitivno“, pojasnio je Krstić.

Govoreći o poslovnim odnosima „Alumine“ sa strateškim partnerima u ovoj godini, Krstić je rekao da je održana stalnost i stabilnost kompanije međusobnim razumijevanjem i razmjenom svih zakonom predviđenih informacija, s ciljem jasne slike uvida u osnovne parametre poslovanja strateških partnera.

„Ti parametri su neophodni kako bi došli u situaciju da nemamo problem ukoliko moramo da idemo na povećanje cijena naših gotovih proizvoda sa ciljem amortizacije poskupljenja sirovina kao osnovnih imputa u samoj fabrici“, istakao je Krstić.

On je ocijenio da je trenutno poslovanje „Alumininih“ komitenata takvo da su oni u situaciji da svoje ulazne cijene prilagode promjenama na tržištu, tako da se uz veliki napor   fabričkog Odjeljenja marketinga i prodaje došlo u situaciju da kompanija nema negativne bilanse.

Krstić je rekao da je, s druge strane, pritisak dobavljača na plaćanje u roku dospijeće sve intenzivniji.

„Obaveze koje smo ranije mogli da držimo u statusu 30, 60 ili 90 dana su skoro neodržive, jer je sve manje dobavljača koji mogu da trpe održavanje cijene svojih gotovih proizvoda na tako dugi rok“, rekao je Krstić i dodao:

„Cijene njihovih imputa rastu skoro na sedmičnom nivou i dobavljači očekuju od ‘Alumine’ da prati  trend svojih ulaznih imputa sa ciljem da i  njihovi bilansi nadređuju probleme i da njihovi novčani tokovi budu održivi na srednji vremenski period na koliko sad svi planiraju“, istakao je Krstić.

Zato bi, dodao je,  bilo kakva nestabilnost i povećan rizik za poslovanje „Alumine“ u bilo kojoj sferi da li objektivnoj ili subjektivnoj, ekonomskoj, procesnoj ili pravnoj, dovelo do toga da naša pregovaračka pozicija bude kompleksnija u odnosu na sve naše komitente, kupce, dobavljače, banke i cijelo okruženje koje nas prati.

Govoreći o izvršavanju obaveza „Alimine“ prema dobavljačima i državi, Krstić je rekao da je poštovanje obaveza kompanije prema svima prioritet broj jedan.

„Prvenstveno je, osim investicija, poštovanje obaveza koje proističu iz Ugovora o radu, naknade za rad, zatim obaveze prema državi kad su u pitanju porezi, doprinosi i ostali poreski oblici, porez na dobit, PDV-e, a nakon toga redovno izmirenje obaveza prema dobavljačima, strateškim partnerima za koje procijenimo da je jako bitno da ih pratimo sa rokom dospijeća, odnosno u dan, kako bi i njihovo poslovanje bilo nesmetano“, naglasio je Krstić.

Ističući da postoje i dobavljači koji „Alumini“ omogućuju određene limite u plaćanju shodno ukupnoj realizaciji, Krstić je rekao da je njihov broj i kvalitativno i kvnatitativno  mali i da se i dalje smanjuje.

„Za uspjeh i ostvarivanje najboljih objektivnih mogućih uslova u poslovanju kompanije ‘Alumina’ u tekućem i budućem periodu neophodno je da ovo privredno društvo izmiruje svoje obaveze promptno, što i čini prema svima“, naglasio je Krstić.

 

(A.M.)

 

 

 

Pročitajte još

Popularno