Evropska unija uvela nova pravila o putovanjima

EU je donijela izmjene Zakona o vizama kojima će poboljšati uslove za legalna putovanja i ojačati borbu protiv nezakonitih migracija, navode u Savjetu EU.

EU ministri pravde i unutrašnjih poslova na sastanku u Luksemburgu potvrdili su nova pravila koja će putnicima iz zemalja za koje važi vizni režim omogućiti brže i jasnije procedure.

Izmjene podrazumijevanju podnošenja zahtjeva za vizu u periodu od 6 mjeseci do 15 dana prije putovanja, elektronsko ispunjavanje i potpisivanje obrazaca za prijavu i postepeno pordužavnje perioda važenja vize sa više ulazaka za redovne putnike od jedne do pet godina.

Novom uredbom povećava se i taksa za obradu podataka koja će sada iznositi 80 evra, a njena visina će se revidirati svake treće godine.

U Savjetu EU navode da će se donijetom uredbom poboljšati saradnja sa trećim zemljama u pogledu readmisije nelegalnih migranata i to kroz novi mehanizam. Komisija će u okviru tog mehanizma redovno procjenjivati saradnju sa trećim zemljama u pogledu ponovnog prihvata.

U slučaju da zemlja ne sarađuje, Komisija će Savjetu predložiti da donese odluku o primjeni mjera ograničavanja u pogledu procedura obrade zahtjeva, ali i u pogledu visne taksi za vize.

S druge strane, ako zemlja sarađuje u pogledu ponovnog prihvata, Komisija može predložiti da Savjet donese odluku kojom se ili smanjuju vizne takse, skraćuje vremena potrebno za odlučivanje o zahtjevima za vizu ili povećava period trajanja viza za više ulazaka.

EU je Srbiji 2009. godine odobrila bezvizvizni režim za putovanja u zemlje šengenskog prostora.

Iz regiona Zapadnog Balkana vizni režim jedino je zadržan za građane koji u EU dolaze sa pasošima tzv. Republike Kosovo.

EU standardizuje lične karte

Savjet EU zadužen za pravdu i unutrašnje poslove donio je uredbu kojom se regulišu minimalni standardi u pogledu informacija i sigurnosnih obilježja koje bi trebalo da se nalaze na ličnim kartama građana EU i boravišnim ispravama izdatim građanima EU i članovima njihovih porodica koji su državljani trećih zemalja.

Prema novim pravilima, lične karte na teritoriji EU moraće da budu izrađene na jedinstvenom obrascu formata kreditne kartice.

One moraju uključivati zonu čitljivu za aparate i zadovoljavati minimalne sigurnosne standarde Međunarodne organizacija civilnog vazduhoplovstva.

Prema novim propisima, lične karte na teritoriji EU će imati fotografiju i dva otiska prsta nosioca koji će se nalaziti u digitalnom formatu na beskontaktnom čipu. Istovremeno, na zastavi EU-a na kartici biće navedena i oznaka zemlje članice koja izdaje ličnu kartu.

Najkraći rok važenja ovog dokumenta biće pet, a najduži deset godina.

Savjet EU novom uredbom predviđa da države članice EU za osobe starije od 70 godina mogu da izdaju lične karte i sa dužim rokom važnosti dok za maloljetnike važenje može biti i kraće od 5 godina. Nova pravila će stupiti na snagu za dvije godine, navode u Savjetu.

Do tog datuma sve nove isprave moraće da izpunjavaju pomenute kriterijume.

U Savjetu EU navode da će se novim pravilima poboljšati sigurnost ličnih karti odnosno smanjiti broj prevara povezanih sa identitetom.

(Blic)

Pročitajte još

Popularno