Objavljena nova pravila za iznošenje novca sa teritorije EU

Vijeće EU usvojilo je novu uredbu za unapređenje kontrole tokova gotovine koja se unosi ili iznosi iz EU.

Sve to radi efikasnijeg otkrivanja i eliminisanja finansiranja terorizma, pranja novca, izbjegavanja poreza i drugih kriminalnih aktivnosti.

Novim propisom se proširuje definicija “gotovine” tako da ne obuhvata samo novčanice, već i čekove, putničke čekove, pripejd kartice i zlato, kao instrumente plaćanja ili “visokolikvidnu robu”.

Obuhvat definicije proširuje se i na gotovinu koja se šalje poštom, pošiljkom robe ili preko kurira, naveo je Savet EU u saopštenju. Novom uredbom se proširuje obaveza svakog gradjanina da prijavi carini kada ulazi u ili izlazi iz EU sa 10.000 evra ili više u gotovini. Deklaracija će biti potrebna bez obzira na to da li putnik lično nosi novac, ili je ona u prtljagu, ili u prevoznom sredstvu kojim putuje.

Na zahtev vlasti, ta dekaracija mora da bude na raspolaganju radi provjere. Ukoliko se gotovina šalje na drugi način, vlasti će moći da traže od pošiljaoca ili primaoca da pokažu deklaraciju. Vlasti će moći da kontrolišu svaku pošiljku, paket ili prevozno sredstvo koje možda sadrži gotovinu “bez pratnje”.

Austrijski ministar finansija Hartvig Leger je istakao da nova uredba znači da će se “novosti koje je na planu medjunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma razvila Operativna grupa za finansijske akcije (FATF) odraziti na propise EU”.

Članice EU će razmjenjivati informacije kada sumnjaju da je gotovina povezana sa kriminalnim aktivnostima koje mogu da negativno utiču na finansijske interese EU.

Te informacije će se dostavljati i Evropskoj komisiji. Novi propis neće sprečavati članice da sprovode dodatne kontrole kretanja gotovine unutar EU, u skladu s domaćim zakonima, pod uslovom da su te kontrole u skladu sa osnovnim slobodama EU.

Usvojenu regulativu sada treba da potpišu Savjet i Evropski parlament. Zatim će biti objavljena u službenom glasniku EU i stupiće na snagu 20. dana od objavljivanja. Važeći propisi o tokovima gotovine u i iz EU primjenjuju se od sredine 2007. godine.

(Buka)

Pročitajte još

Popularno