Naj­lje­pši bel­gij­ski grad ogra­ničava do­lazak tu­ris­ta

Ka­me­ne uličice, vi­ju­ga­vi ka­na­li i pre­kra­sna go­tička ar­hi­te­ktu­ra čine bel­gij­ski Briž je­dnim od naj­lje­pših evrop­skih gra­do­va.

Ne­ka­da po­znat kao grad umje­tni­ka, ovaj ma­nje-vi­še ne­ta­knu­ti sre­dnjo­vje­ko­vni grad tu­ris­te je počeo pri­vlačiti još od 19. vi­je­ka, kad je pos­tao po­pu­lar­na ba­za bri­tan­ske i fran­cus­ke aris­to­kra­ti­je.

Da­nas ov­dje do­la­ze tu­ris­ti iz ci­je­log svi­je­ta, a ka­ko su broj­ke stal­no u po­ras­tu, vlas­ti su odlučile da učine ne­što u ve­zi s tim.

Po­da­ci za pro­šlu go­di­nu go­vo­re ka­ko je grad po­sje­ti­lo 8,3 mi­li­ona tu­ris­ta, što je za 900.000 vi­še u odno­su na go­di­nu pri­je. Od to­ga čak šest mi­li­ona otpa­da na tu­ris­te sa bro­do­va za krsta­re­nje, ko­ji u gra­du pro­ve­du tek dva do tri sa­ta.

Sto­ga je gra­do­načel­nik, do­ne­kle i oprav­da­no, izra­zio bo­ja­zan ka­ko grad pos­ta­je Di­zni­lend, jer tu­ris­ti tu pro­ve­du ne­ko­li­ko sa­ti i na­pus­te grad. U obuz­da­va­nju gužve ceh će pla­ti­ti pu­tni­ci ko­ji u grad stižu na bro­do­vi­ma.

Na­ime, ubu­duće u lu­ci neće moći bi­ti pri­ve­za­no vi­še od dva kru­ze­ra (do­sad ih je mo­glo bi­ti pet). Ta­kođe, do­la­zak bro­do­va po­ku­šaće se što vi­še usmjeriti na ra­dne dane, a ne na vi­ken­de, jer će se ta­ko bo­lje kon­tro­li­sa­ti gužva.

Uz no­vos­ti ko­je se tiču bro­do­va, tu­ris­tička za­je­dni­ca pla­ni­ra i pres­ta­nak re­kla­mi­ra­nja gra­da u obližnjim gra­do­vi­ma po­put Pa­ri­za i Bri­se­la, iz ko­jih do­la­zi ve­li­ki broj je­dno­dne­vnih tura.

Ovim odre­dba­ma zadržaće se kva­li­tet živo­ta za lo­kal­no sta­no­vniš­tvo, kao i za po­sje­ti­oce, a grad će zadržati i svoj šarm.

Uos­ta­lom, da Briž mi­sli ozbi­ljno, po­ka­zu­je i ure­dba ko­jom je za­bra­njeno otva­ra­nje no­vih ho­te­la, ali i ogra­ničenje lo­kalcima da iz­da­ju sta­no­ve u sta­rom grad­skom jez­gru u tu­ris­tičke svrhe.

(Nezavisne)

Pročitajte još

Popularno